Pàgines

15 de gener del 2024

AVIS

 Confraria La Salle

Convoca a tots aquells confrares, confrareses i gent interessada en fer-se vestes noves o modificar alguna part de les seves, a venir a la seu de la confraria el proper dijous 18 de gener a les 19:30 a la fi de prendre mides i organitzar-ho amb la nostra modista.

Vos hi esperam.

2 d’abril del 2023

"El Fill de l'Home no ha vengut a ser servit sinó a servir i a donar la vida per molts" (Mt.20,28)

Servir, donar-se, entregar-se, capacitat de gastar la vida pels altres... la vocació de confrare sempre, sense excepció, es fonamenta en l'altre, mai en un mateix. Sense l'altre no pot existir una vocació de confrare, sense l'altre no té fonament la confraria, sense l'altre no és possible parlar de fraternitat.

L'altre, el proïsme, és l'únic que dona sentit a les nostres confraternitats, a les confraries que, com el Fill de l'Home, no tenen com a objectiu ser servides, sinó servir i donar-ho tot pels altres.

Res del que poguem viure i celebrar durant la Setmana Santa tendra sentit sinó va ben fonamentat sobre l'acció solidària i fraternal...

Pot un confrare oblidar-se del germà?. Pot un confrare no donar la ma?. Pot un confrare no perdonar?. Pot un confrare no saludar al qui té davant?. Pot un confrare posar per damunt de tot el seu orgull i el creure--se que l'altre sempre va equivocat?

Certament el batiat que nega a l'altre la condició d'ésser humà, que s'autonomeni el que vulgui i participi si vol de les processons portant vares, ciris i imatges del crucificat, però que no porti el nom de confrare ni de cristià.

El confrare passa per aquest món fent el bé i estimant a tots per igual, i en silenci, sense fer renou, amb un total anonimat, no volent lluir i aparentar... no oblidem que el confrare du el rostre tapat.

Bona Pasqua! Que ressuscitem amb el Senyor!

P. Antoni Cañellas, C.O. 
Vicari Episcopal
Director del Secretariat de Formació i acompanyament de confraries i obreries.

11 de març del 2023

✯ASSEMBLEA GENERAL✯


 

Inca, 10 de març de 2023

Benvolgut/da Confrare/sa:

D’acord amb els nostres estatuts vigents,

CAPÍTOL V

DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS CONFRARES 

1.                   Drets dels confrares 

·         Rebre completa informació dels projectes, plans, activitats, realitzacions i, en general, de qualsevol aspecte o incidència en la vida de la Confraria. 

·         Prendre part en l’Assemblea general amb veu i vot, havent estat citat i tenint coneixement de l’orde del dia amb prou antelació. 

·         Elegir i ser elegit per a qualsevol càrrec en el si de la Confraria, en les condicions establertes en aquests mateixos Estatuts. Per a ser elegits com a President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, necessiten una antiguitat almenys de dos anys en la Confraria, llevat del cas que es constitueixi aquesta. 

·         Prendre part en les activitats de la Confraria i, especialment, en tot quant es relacioni amb la celebració de la Setmana Santa i en la formació dels confrares. 

·         Fruir dels beneficis, espirituals o materials, que s’atribueixin als membres de ple dret de la Confraria. 

 

2.                   Obligacions dels confrares. 

·         No trencar la comunió amb l’Església Catòlica, oposant-se públicament a la seva doctrina i moral. 

·         Formar-se de cada vegada millor en el coneixement i l’experiència de la seva fe cristiana i participar, en la mesura de les seves possibilitats, en la vida i les accions de l’Església de Mallorca segons els plans pastorals d’aquesta. 

·         Acceptar i complir els presents Estatuts i les decisions legítimament preses per l’Assemblea i la Junta Directiva. 

·         Participar activament, segons les normes establertes, en totes les activitats que s’organitzin, especialment, en les relacionades amb la Setmana Santa, i col·laborar generosament amb els que tenen responsabilitat de govern a la Confraria. 

·         Contribuir econòmicament al sosteniment de la Confraria pel sistema de quotes o per un altre que n’establesqui la Confraria mateixa. 

per la present ets convocat/da a la:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dia: 24 de març

Lloc: COL·LEGI LA SALLE

Hora: 20:00 (primera convocatòria)

           20:15 (segona convocatòria)

 

Ordre del dia:

·         Elecció del Germà Major President.

·         Lectura i aprovació de l'estat de comptes.

·         Informacions.

·         Precs i preguntes.

·         Pagament de quotes any 2023.

·         Sopar de germanor.

 

Tenim moltes ganes de veure vos a l’assemblea i al soparillo de després.

 

En nom de la Junta Directiva

Llorenç Ramon Pujadas

Germà Major President

✯✯✯✯✯✯✯✯

*** MOLTA ATENCIÓ! ***

PAGAMENT DE QUOTES ANY 2023

Enguany domés es podrà pagar la quota el dia de l’assemblea, no hi haurà altra dia per poder fer-ho.

Preu: 25,00 €

És manté el mateix preu dels altres anys.

Vos agrairem que dugueu la quantitat justa per fer el pagament.

 

A Tots i Totes, que feu comptes quedar al sopar, vos agrairem que ho confirmeu mitjançant les nostres xarxes socials, per saber per quants hem de preparar el sopar. Gràcies.

Estau atents a les nostres xarxes socials: FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM, TWITTER, a la WEB i als SMS que vos enviam.

(Pels que no tenen FACEBOOK, INSTAGRAM  o TWITTER, ho podeu veure mitjançant la web www.cofradialasalleinca.org.es.)

15 de febrer del 2023

CONVOCATORIA ELECTORAL

Inca, 14 de febrer de 2023 

 

 

Benvolgut Confrare/Benvolguda Confraressa,  

 

Com cada any per aquest temps mos dirigim a Tu, per recordar-te que ja tenim a prop la Setmana Santa. 

 

Enguany a la Confraria també es any electoral, tenim eleccions a la Presidència. D’acord amb els vigents estatuts qualsevol confrare major d’edat pot ser candidat. Aquells o aquelles que vulguin presentar la seva candidatura, ho faran saber a la Junta Directiva, mitjançant carta que podran entregar personalment a la Secretaria del Col·legi La Salle,  o be mitjançant un correu a secretaria@cofradialasalleinca.org.es, abans del proper dia 14 de març. 

 

A partir d'ara esteu atents als avisos que anireu rebent per SMS, Instagram, Facebook, Twitter i la nostra web http://www.cofradialasalleinca.org.es, dels actes i celebracions per la Quaresma i Setmana Santa. 

 

Atentament. 

 

En nom de la Junta Directiva 

Llorenç Ramon Pujadas 

Germà Major President 

31 d’octubre del 2022

LOTERIA DE NADAL


 La podeu comprar a: 

Confraria La Salle - els dijous al nostre local de 19:30 a 20:30 h. 

Col·legi La Salle - Secretaria, 

i a qualsevol membre de la Junta.

DIADA DE GERMANOR